Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

O nás

Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní prijímatelia a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou. Preto sme naše služby založili na ľudskosti, vľúdnosti a trpezlivosti.

Chod zariadenia je prispôsobený rytmu prijímateľov, poskytuje im pohodlie, súkromie, bohatý spoločenský program, útulné prostredie, rehabilitačný program, domácu stravu a nepretržitú starostlivosť.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach poskytuje sociálne služby pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Kliknutím na tento riadok stiahnete prezentáciu našej organizácie vo formáte ppt.

 

Submenu

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login