Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Cenník

Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje v dedičskom konaní.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v Zariadení sociálnych služieb DOTYK Medzilaborce sa určuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja od 01. 07. 2019.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login