Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Služby

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej soby , jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonová choroba, demencie rôzneho typu etiológie.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V zariadení sociálnych služieb DOTYK Medzilaborce sa poskytujú tieto druhy služieb:

  • odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia, ošetrovateľská starostlivosť,
  • obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,
  • ďalšie činnosti: utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschova cenných vecí, poskytnutie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, zabezpečenie záujmovej činnosti.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login