Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Oznamy a informácie

Zákazky s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Zariadenie sociálnych služieb Dotyk má vo vnútornom predpise upravený postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou do hodnoty nižšej ako 15 000,00 € pre bežne dostupné tovary, služby a práce, a pri hodnote od 15 000,00 € do finančného limitu podlimitných zákaziek pri zadávaní zákaziek na nie bežne dostupné tovary, služby a práce.

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000,00 € za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

Podlimitné zákazky bez využitia ET (elektronického trhoviska)

Verejný obstarávateľ je povinný postupovať podľa § 113 až § 116 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní pri obstarávaní všetkých nie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v rozmedzí od 50 000,00 € do 209 000,00 € pri zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb, a v rozmedzí od 150 000,00 € do 5 225 000,00 € pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Login